Projenin Çıkış Noktası ve Hedefleri

28 Kasım 2011’de Berlinde yapılan 2.QALLL (Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvencesi) ve (AE) Yetişkin Eğitimi konferansı eğitimcileri, eğitim uzmanlarını, Avrupa Hayat Boyu Öğrenme programları Leonardo da Vinci ve Grundtvig paydaşlarını, politika yapıcıları, ulusal otoriteleri, sosyal ortak temsilcilerini ve Mesleki Teknik Eğitim ve Yetişkin Eğitiminde kalite ile ilgilenen diğer kesimleri biraraya getirdi. Bu konferansta hangi kalite modeli kullanılırsa kullanılsın, eğer eğitim personeli kalite yönetimi süreci hakkında bilgilendirilmemişse, süreç hakkında motive edilmemiş ve sürecin değerlendirme, uygulama ve planlama aşamalarına dahil edilmemişse, eğitimin ve kurumun kalitesinde ilerleme sağlanamayacağı sonucuna varıldı. Konferansta uygulayıcılar, politika yapıcılar ve araştırmacılarca ulaşılan bu sonuca gore günümüzde varolan iki yaklaşım bulunmaktadır.

1. ‘Rasyonalist Bürokratik Kültür’ : hiyerarşiktir, zaman ve etkinlik temellidir. Detaylı görev tanımları, performans belirteçleri, denetim, iş yönetimi ve performans temelli sözleşmeler aracılığıyla başarı hedeflenir.

2. ‘Otonom Profesyonel Kültür’: Personelin kendi organizasyonunu yapmasına, öz değerlendirme ve akran değerlendirmesine vekarar verme süreçlerine dayanır. Mesleki ve Teknik Eğitim personeli tarafından benimsenen kültür budur.

Pek çok öğretmen kurumların kalite girişimlerinin öğrenme ve öğretim süreçlerine dönük olmadığına ve elde edilen sonucun sınıf ve öğrencilere etkisi bulunmadığına inanmaktadır.

Eğer kalite modelleri, belirteçleri ve değerlendirme yöntemi ‘DONANIM’ becerisi olarak kabul edilecek olursa, Mesleki ve Teknik Eğitim liderlerine yönelik ilkeler gerekli ‘YAZILIM’ becerisi olarak görülebilir.

QualityAssurance

AMAÇLAR

Expanding the quality ‘SPIRIT’ of VET“  (Mesleki Teknik Eğitim’de Kaliteyi Artırma) adlı projenin amacı, Mesleki Eğitim sağlayan kurumlardaki liderliği sağlama ve desteklemek ve öğretim personelinin kalite güvence inisiyatiflerine katılımlarını motive etmektir.

Öğretim kadrosunun geniş katılımını sağlamak amacıyla katılımcı yaklaşımı destekleyen kurumsal hazırlıklara yönelik yönergeler aşağıdaki soruların cevaplarını kapsayan bir yönerge-kılavuzlarından oluşacaktır.

  1. Kalite güvence ideolojisi ve faydaları hakkında nasıl farkındalık yaratılabilir
  2. Kalite Güvence modeli seçiminde personel sürece nasıl dahil edilebilir
  3. Kalite inisiyatifi planlamasına personel nasıl dahil edilebilir
  4. Kalite güvence uygulama sürecinde eğitim personelinin katılımı nasıl sürdürülebilir
  5. Öğretim kadrosuyla birlikte kalite güvence bulgularının değerlendirme süreci nasıl planlanabilir
  6. Mesleki Teknik Eğitim (MTE) aktivitelerinin gelişimi nasıl gözden geçirilip planlanabilir
  7. Bu, liderlik sitiline ve MTE konusunda paylaşılan vizyonun teşvikine nasıl dönüştürülebilir

 

Yukarıdaki yönergeler, katılımcı ülkelerin pratik tavsiyeleri ve uygulamaları aracılığıyla ve AB deneyimleriyle tamamlanacaktır.