İş Paketleri ve Çıktılar

İP1 – PROJE YÖNETİMİ

Yönetim

A. Etkinlikler

 1. Proje ortaklığı hakkında bilgi veren, koordinatörün sorumluluklarını, finansal yönetim ve raporlama konularını anlatan bir proje yönetim kitapçığının hazırlanması. Karar verme ve problem çözme süreçlerinin belirlenmesi.
 2. Ortaklık sözleşmelerinin imzalanması, hibe sözleşmesinin imzalanması, ortaklara ilk hibe aktarımının yapılması
 3. Dört ortaklık toplantısı düzenlenmesi
 4. Rapor yazımı: Ara ve final raporlarının hazırlanması AB ulusal ajansına ve ortaklara sunumu. (Sadece ortaklık üyeleri ve EACEA ve Komisyon dahil proje gözlemcileri için.)

B. Çıktılar

 1. Proje Yönetim Kitapçığı
 2. Ortaklık Sözleşmeleri
 3. Dört uluslararası toplantının tutanakları
 4. Ara rapor ve Final Raporu

İP2. ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİN MTE KURUMLARINDAKİ KALİTE GİRİŞİMLERİNE DAİR TUTUM VE DENEYİMLERİ

A.Etkinlikler

 1. 1.Tüm ortak ülkelerde MTE kurumlarında çalışan öğretmen ve idarecilerle çalışma yapmak amacıyla bir anket formu hazırlanması. Elde edilen bulguları başarılı uygulamaları ve engelleyici unsurları belirlemek amacıyla kullanılacaktır. Anketler her ortak ülkede 15 MTE kurumunda uygulanacak ve MTE’lerdeki kalite girişimlerinin detaylı bir incelemesinin yapılabilmesi amacıyla okul türü, büyüklüğü ve digger faktörler gözönünde bulundurulacaktır.
 2. Verilerin analizi ve raporların özetlenmesi. Anket ve görüşme bulgularını analiz eden bir rapor hazırlanacaktır. Tüm ortaklardan gelen raporlar tek bir ortak rapora dönüştürülecek ve projenin Web sitesinde yayınlanacaktır.

B.Çıktılar

 1. 1.Anket formu
 2. MTE’lerdeki idareci ve öğretmenlerle görüşmeler
 3. Verilerin analizi ve raporların özetlenmesi

İP3 – RAPOR HAKKINDA GERİ BİLDİRİM YAPILMASI AMACIYLA MTE KURUMLARINA YÖNELİK SEMİNER

A.Etkinlikler

Seminerlerin hazırlanması ve verilmesi. Ortak ülkelerin dördünde (AT,NL,SE,TR,IT) MTE kurumlarındaki kalite uygulamaları ve rapor bulguları üzerine seminerler düzenlenecektir. Ana amaçlardan biride ikinci iş paketi İP2 hakkında geri bildirim almak olacaktır.

B.Çıktılar

 1. Seminer içeriği
 2. Atölye Çalışmaları için Tanıtım materyalleri
 3. 4 ülkede 70 MTE kurumu için atölye çalışması
 4. Atölye Çalışma raporları ve değerlendirme.

İP4 – MTE KURUMLARINDAKİ İDARECİLER İÇİN KALİTE GÜVENCESİ İLKELERİ

A.Etkinlikler

Rehber ilkelerin hazırlanması. Ilkelerin tasarlanıp sınanması. Değerlendirmenin raporla tamamlanması. Rehber ilkelerin her ortak ülkede 5 MTE kurumunda test edilmesi.

B.Çıktılar

 1. Taslak İlkeler
 2. Taslak ilkelerin Sınanması üzerine rapor.
 3. Rehber ilkelere son şeklinin verilmesi

İP5 – YAYGINLAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME.

A.Etkinlikler

1. Proje web sitesinin hazırlanması

Proje bilgisi, sonuçları ve etkinliklerinin paylaşılması ve sunumu amacıyla bir WEB sitesi kurulacaktır.

2. 6 aylık bir E-Bülten yayınlanması

Projenin ilerlemesini konu olan 6 aylık bir e-bülten yayınlanacak ve bu bülten yerel, ulusal ve Avrupa bağlamında kilit bir yaygınlaştırma aracı olacaktır.

3. Yerel/ ulusal yaygınlaştırma organizasyonu.

Her ülkede bir atölye çalışması yapılacak ve İP2, İP3 ve İP4’ ün sonuç ve ilerleme aşamaları anlatılacaktır.

4. Avrupa Yaygınlaştırması

İP2, İP3 ve İP4’de elde edilen bilgi ve bulgular Avrupa Mesleki teknik eğitim kurumları birliği, ulusal Mesleki ve teknik eğitim kurumları toplulukları, QUALL ve EQAVET aracılığıyla yaygınlaştırılacaktır. Yıllık QUALL ve EQAVET toplantılarına katılım sağlanacaktır.

5. MTE’de KALİTE CD-ROM’UNUN HAZIRLANMASI

Mesleki ve Teknik Eğitim öğretmen ve idarecilerine yönelik kalite güvencesi konusunda bakış açıları içeren, kalite güvencesi sürecinde karşılaşılan zorlukların çözümüne yönelik öneriler barındıran bir CD hazırlanacaktır.

6. FİNAL KONFERANSI ORGANİZASYONU

Isveç’in Vasteras kentinde, iki gün sürecek proje sonuçlarının yaygınlaştırılıp değerlendirileceği MTE idareci ve öğretmenlerinden elde edilen veriler aracılığıyla hazırlanan rapor ve değerlendirmelerin sunulacağı bir konferans organize edilecektir.

7. AKADEMİK DERGİ

Projenin son aşamasında bilimsel ve akademik bir makale mesleki ve teknik eğitim dergilerinde yayınlanacaktır.

B.ÇIKTILAR

 1. Proje Web Sitesi
 2. 6 Aylık E-Bülten
 3. Dört Yerel/Ulusal Yaygınlaştırma toplantısı
 4. MTE’de kalite CD-Rom’u
 5. Avrupa Final Konferansı