Tillvägagångsätt & Mål

GRUND

Den andra QALLL (Kvalitetssäkring med fokus på yrkesutbildning (VET) och vuxenutbildning (AE))-konferensen den 28 november 2011 i Berlin samlade utbildningsexperter och sakkunniga, projektleverantörer från programmen för livslångt lärande Leonardo da Vinci och Grundtvig, policyskapare, nationella representanter, och andra intressenter med intresse för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Resultaten av workshopparna på konferensen visade att oberoende av vilken kvalitetsmodell en utbildningsgivare använder kommer den inte att förbättra kvaliteten på utbildningen och organisationen om inte personalen är informerad, motiverad och engagerad i planeringen, genomförandet, utvärderingen och granskningsprocessen av kvalitetssäkringen. Skälet till den här viktiga slutsatsen som praktiker, policyskapare och forskare på konferensen dragit, är att två kulturer verkar vara närvarande:

1. En ‘rationalistisk byråkratisk kultur’ som är hierarkisk, strukturerad i tid och aktivitet. Ansvarigheten uppnås genom detaljerade jobbeskrivningar, prestationsindikatorer, tillsyn, produktionsledning och prestationsbaserade kontrakt.

2. En ‘autonom professionell kultur’: egenorganiserad, själv- och peer-utvärderad, kollegialt beslutsfattande. Det här är den kultur som lärarkåren inom yrkesutbildning antar.

Många lärare var också av den åsikten att inget av institutets kvalitetsinitiativ inriktade sig på processen undervisning och lärande och att resultatet inte når klassrummet och de studerande.

Om man betänker att kunskapen om kvalitetsmodeller, indikatorer och utvärderingsmetoder är en “HÅRD” färdighet, kan man se riktlinjerna för yrkesutbildningsledare som en nödvändig “MJUK” färdighet inom kvalitetsinitiativ.

QualityAssurance

MÅL

Målet med projektet “Expanding the quality ‘SPIRIT’ of VET“ är att utveckla ett antal riktlinjer för att möjliggöra och stödja ledarskap i en yrkesutbildningsorganisation för att motivera och engagera lärarkåren inom kvalitetssäkringsinitiativ.

De riktlinjer för institutionella förberedelser – som främjar den deltagarinriktade strategin för att säkerställa att så många som möjligt i lärarkåren är involverade – kommer att bestå av riktlinjemanualer som täcker följande frågor:

  1. Hur man ska skapa medvetenhet om kvalitetssäkringens ideologi och fördelar
  2. Hur man ska engagera personalen i valet av kvalitetssäkringsmodell
  3. Hur man ska involvera personalen i planeringen av kvalitetsinitiativet
  4. Hur man ska behålla lärarkårens engagemang under genomförandet av kvalitetssäkringen
  5. Hur man ska planera utvärderingsprocessen av kvalitetssäkringens resultat tillsammans med lärarkåren
  6. Hur man ska granska och planera för att förbättra aktiviteterna inom yrkesutbildning
  7. Hur man ska översätta detta till ledarskapssätt och främja en delad vision av yrkesutbildning

Ovanstående riktlinjer kommer att kompletteras med praktiska råd och bästa praxis från deltagande länder och andra EU-erfarenheter.