Arbetspaket and Produkter

AP1 – PROJEKTLEDNING

Ledning:

A. Aktiviteter:

 1. Utarbetande av en projektledningsmanual. Den ska innehålla information om partnerskap, roller och samordnarens ansvar rörande allmän förvaltning, ekonomisk förvaltning och ekonomisk rapportering. Konfliktlösning, procedurer för beslutsfattande och konflikthantering.
 2. Undertecknande av partnerkontrakt. Kontrakt och bidragsavtal undertecknas och de första betalningarna distribueras till partners, konsortiumpartners.
 3. Ordna 4 partnerskapsmöten.
 4. Rapportutkast. Interimrapporten och slutrapporten skickas till slutparternas genomförandeorgan och partners. Konfidentiellt, endast för konsortiets medlemmar (inklusive EACEA och kommissionens tjänster och projektgranskare).

B. Slutprodukter:

 1. Projektledningsmanual
 2. Partnerkontrakt
 3. Protokoll från fyra transnationella möten
 4. Interim- och slutrapport

AP2 –ATTITYDER OCH ERFARENHET HOS LEDNINGEN OCH LÄRARKÅREN OM KVALITETSSÄKRINGSINITIATIV PÅ YRKESUTBILDNINGSINSTITUT  

A. Aktiviteter

 1. Utveckla ett intervjufrågeformulär. Att genomföra en tvärsnittsstudie om ledarskap och utbilda personal på yrkesutbildningsinstitut i varje partnerland. Resultaten kommer att analyseras för att ta reda på lyckade fall som främjar och även hämmar kvalitetsinitiativ. Intervjuer baserade på formuläret kommer att genomföras hos 15 yrkesutbildningsgivare i varje land: typ, storlek, sektor och andra faktorer kommer att tas i beaktande för att få en omfattande kartläggning av kvalitetsinitiativ inom yrkesutbildning.
 2. Analys av data och summerande rapporter. Analysrapport som redovisar resultaten av intervjuerna och svaren från formulären. Skriftlig rapport från varje partnerorganisation samt en gemensam rapport. Rapporterna kommer också att publiceras på projektwebbsidan.

B. Slutprodukter

 1. Formulär för intervjuer
 2. Intervju av ledning och lärarkår på yrkesutbildningsinstitutioner
 3. Analys av data och summerande rapporter

AP3- FEEDBACKSEMINARIUM FÖR YRKESUTBILDNINGSANORDNARE OM RAPPORTEN (AP2)

A. Aktiviteter

Utforma och genomföra seminarier. Seminarier för yrkesutbildningsinstitut i 5 av partnerländerna (AT, NL, SE, TR och IT) för att ge information om resultaten från rapporterna och policyerna för kvalitetsinitiativ på yrkesutbildningsinstitut. Ett viktigt mål är också att få feedback om resultaten från AP2 (analysresultat från formulären rörande kvalitetssäkringsinitiativ i yrkesutbildningsorganisationer; yrkesutbildningsledningens och lärarkårens åsikter)

B. Slutprodukter

 1. Seminarieinnehåll
 2. Marketingmaterial för workshop
 3. 4 workshoppar för 70 yrkesutbildningsorganisationer i 4 länder
 4. Workshoprapporter och analys

AP4- RIKTLINJER FÖR YRKESUTBILDNINGSLEDNING RÖRANDE KVALITETSINITIATIV  

A. Aktiviteter

Utarbetande av riktlinjer: Utveckling och testande av riktlinjer; utvärdering komplett med utvärderingsrapport. Riktlinjerna kommer att testas med minst ledare hos 5 yrkesutbildningsanordnare i varje partnerland.

B. Slutprodukter

 1. Utkast för riktlinjer
 2. Rapport om test av utkast för riktlinjer
 3. Slutliga riktlinjer

AP5- SPRIDNING OCH VALORISATION

A. Aktiviteter

1. UTVECKLA PROJEKTETS WEBBSIDA

Webbsideportal för delning och presentation av projektinformation, resultat och aktiviteter

2. PUBLICERA E-NYHETSBREV VARJE HALVÅR

E-nyhetsbrev som varje halvår utvecklas för att ge en pågående uppdatering om framskridande och utveckling och som kommer att vara ett viktigt spridningsverktyg, lokalt, nationellt och i Europa.

3. ANORDNA LOKAL/NATIONELL SPRIDNING

Workshoppar (1 per partnerland). Presentationer om projektets framskridande och resultat av AP2, AP3 och AP4.

4. EUROPEISK SPRIDNING

Rapporter och resultat från AP2, AP3, AP4 och AP5 cirkulerar via viktiga europeiska nätverk så som: europeiska föreningar för yrkesutbildningsorganisationer, nationella föreningar för yrkesutbildningsorganisationer i EU-länder, QUALLL och EQAVET-deltagande och distribution på QUALLL och EQAVETs årliga konferenser.

5. UTVECKLING AV KVALITET INOM YRKESUTBILDNING – CD-ROM

CD-ROM med intervjuad ledning och lärarkår inom yrkesutbildning, vilket ger åsikter från ett perspektiv av utmaningarna med kvalitetsinitiativ, lösningar för att övervinna utmaningarna med kvalitetsinitiativ för yrkesutbildningsledning.

6. ANORDNA EN SISTA KONFERENS

Den sista konferensen anordnas i Västerås, Sverige. En 2-dagarskonferens där projektresultat, rapporter och utvärderingar sprids och valoriseras med input från yrkesutbildningsledning och lärarkår som deltagit i konferensen.

7. SKICKA TILL AKADEMISK TIDSKRIFT

Slutligt projektdokument, elektronisk publicering (vetenskaplig). Skickas till Journals of Vocational Education & Training.

B. Slutprodukter

 1. Projektwebbsida
 2. E-nyhetsbrev varje halvår
 3. Fyra lokala/nationella distributionsmöten
 4. Kvalitet inom yrkesutbildning CD-rom

En sista Europakonferens